Nieuws update 16-03-2023

Aan de leden van volkstuinvereniging “d’n Goarden” te Winterswijk.

U wordt uitgenodigd tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering.

Deze wordt gehouden op woensdag 22 maart 2023.

Locatie: Hotel Restaurant Mondriaan aan de Parallelweg 72, Winterswijk. Aanvang: 19.30 uur, zaal open 19.00 uur.

AGENDA

1.) Opening.

2.) Mededelingen en namen noteren wie er wat voor de rondvraag heeft.

3.) Notulen ALV 23 maart 2022.

4.) Jaarverslag 2022.

5.) Financieel jaarverslag 2022.

6.) Begroting 2023.

7.) Verslag kascommissie, benoeming nieuwe kascommissie.

8.) Verenigingszaken:

8a. Ingekomen stukken.

8b. Manier van waterverbruik berekenen.(toelichting penningmeester)

8c. Corvee opzet vanaf 2024.

8d. Stichting het Joosthuis. Zie ook https://stichtinghetjoosthuis.nl/

9.) Bestuursverkiezing.

Aftredend en herkiesbaar: E. te Slippe-Wamelink, penningmeester.

Te benoemen: R.C. Abbink, algemeen bestuurslid.

Eventuele tegenkandidaten dienen minimaal 3 dagen voor de ledenvergadering schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris of voorzitter van het bestuur. (zie artikel 15 van het huishoudelijk reglement)

Om het bestuur voor de toekomst te waarborgen zijn we dringend op zoek naar een 2evoorzitter en 2e penningmeester. Hebt u enige ervaring met bestuurswerk? En wilt u ons komen versterken? Een functie als algemeen bestuurslid is ook een optie.Bent u vele uren op de tuin, en doet u graag klusjes? Ook de tuincommissie is dringend op zoek naar vrijwilligers. Wij staan open voor een gesprek wat u voor ons kunt betekenen.

10.) Waterverbruik en verandering klimaat. Presentatie J. Legtenberg en R.C. Abbink.

11.) Rondvraag.

12.) Sluiting.

Namens het bestuur,

B.J. Jansen, voorzitter. W. te Hennepe-Nijenhuis, secretaris.

Het corveerooster voor de Beusinkweg is ook op de website gepaatst.

Beste Tuinleden,

Voor iedereen een gelukkig nieuwjaar. Inmiddels is het bestuur weer druk met alle jaarverslagen, corveeroosters en alle jaarlijkse facturen. Een hele klus weer. Het corveerooster voor de Achterweg staat al op de website. Het rooster voor de Beusinkweg volgt zo spoedig mogelijk. Noteer de datum alvast in uw agenda! En draag uw steentje bij aan een goed verzorgd tuincomplex.

Nieuwsbrief 12 oktober 2022 ,volkstuinvereniging d’n Goarden, Winterswijk.


Beste Tuinvrienden,
-Garantzaden catalogus.
Begin december valt bij de u catalogus van Garantzaden weer bij u door de brievenbus. Iedereen kan hier uit bestellen, ook familie en vrienden.
Heeft u voor de kerstdagen nog geen catalogus van Garantzaden ontvangen? En wilt u toch zaden bestellen? U kunt dan bij secretaris@den-goarden.nl een exemplaar aanvragen. Doe dit nog voor het einde van het jaar. Dan kan uw bestelling nog mee.

-Vuurverbod.
Als bestuur van D’n Goarden willen we nog eens nadrukkelijk aangeven dat het verboden is om vuur te maken. Het maken van vuur levert brandgevaar op. We hebben als tuinvereniging geen toestemming om vuur te maken en worden hiervoor beboet (zoals deze zomer al gebeurd is). Maakt u ondanks het verbod toch vuur op één van onze tuincomplexen dan is de boete voor eigen rekening. Al uw afval dient u zelf af te voeren en wordt niet verbrand door de tuinvereniging.

-Medetuinier.
Op sommige tuinpercelen is naast de hoofdhuurder ook een medetuinier werkzaam. Omdat er verwarring bestaat over wat een medetuinier is hierover het volgende ter verduidelijking.

Een medetuinier is iemand die gebruik maakt van de tuin van de hoofdhuurder en die niet op hetzelfde adres woont als de hoofdhuurder.

Het gaat hierbij dus niet om incidentele hulp of tijdelijke vervanging in geval van ziekte of vakantie. Het gaat dus ook niet om een inwonend familielid dat meehelpt op tuin van zijn of haar vader of moeder.

Een medetuinier is net als de hoofdhuurder lid van de tuinvereniging. Hij of zij betaalt dus het lidmaatschap van de vereniging, wordt uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering en verricht corveediensten.

Uiteraard ontvangt de medetuinier geen rekening voor de huur van de tuin. Deze wordt voldaan door de hoofdhuurder.
-Oproep vrijwilligers.
De oproep voor vrijwilligers blijft nog steeds gelden. Is een gerichte bestuursfunctie niks voor u?
Een algemene bestuursfunctie is ook een optie, dan kunt u het bestuur ondersteunen daar waar nodig met andere taken waar u kennis van heeft.
Voor het opknappen van de toiletruimtes zijn wij nog op zoek naar mensen die kunnen stucen, en andere hand en spandiensten kunnen verrichten. Meer informatie kunt u opvragen bij de voorzitter.
-Opzeggen lidmaatschap.
Het opzeggen van de huur dient vóór 1 december plaats te vinden. De tuin moet dan vrij van planten, struiken en ander materiaal worden opgeleverd. Eén en ander kan in overleg met de voorzitter van de tuincommissie worden geregeld.

——————————————————————————————————

Beste tuinleden,

Graag wijzen wij u op de jaarlijkse landelijke RABO CLUBSUPPORT actie. Met deze actie kunnen veel verenigingen een bijdrage verdienen.

Stemt u ook op onze vereniging? Hoe meer stemmen, hoe meer financiële ondersteuning. Stemmen kan van 5 t/m 27 september 2022. Let op! Alleen leden die lid zijn van de Rabobank kunnen stemmen. 

Bent u geen lid? Maar een kennis of familielid wel? Ook zij mogen stemmen op onze vereniging. Per lid kunt u 1x uw stem uitbrengen.

Zie onderstaande tekst, deze tekst kunt u ook lezen op de wesbite van de Rabobank.

“Iedereen verdient een club. Het is als een 2e huis. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Kortom: verenigingen zijn onmisbaar. Daarom helpen wij hen graag met kennis, netwerk en geld om hun ambities te realiseren. Zo geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de verenigingen. Daarnaast zetten we onze kennis en ons netwerk in om clubs toekomstbestendiger te maken. Dit alles doen we samen met onze partners NOC*NSF, LKCA, Kunstbende en verschillende sportbonden.”

Om te kunnen stemmen kunt u op onderstaande link klikken. 

https://www.rabo-clubsupport.nl/noord-en-oost-achterhoek/deelnemers?categorie%5BNATUUR-MILIEU%5D=1

Wij waarderen uw stem!

Winterswijk 26 juli 2022.

Beste tuinleden,

de één vind het prima, de ander vind het helemaal niks, al dat warme weer.Elke zomer weer is het afwachten wat de temperatuur gaat doen.Zo ook met het tuinieren is alles een grote vraag. Er komen steeds meer andere visies op het tuinieren, er worden andere modernere manieren toegepast. Regenwater vasthouden is ook een issue. Mensen worden steeds innovatiever. Ook op onze volkstuinencomplexen.

Om alles in goede banen te blijven leiden, en te zorgen dat alles netjes blijft zijn er tuinregels opgesteld. Deze krijgt u ook toegezonden via de email bij de bevestigingsbrief van uw lidmaatschap. En ja, al die statuten en huishoudelijk reglementen, inderdaad, die zijn heel erg saaaaai. Zo saai dat ze blijkbaar niet gelezen worden. Maar…………goed nieuws!Een vorig bestuur heeft al heel wat werk verricht om een eenvoudige leesbare versie van de tuinregels te maken. Handig toch? Bent u al op de hoogte van alle regels? Dat zou mooi zijn. Zo nee, dan vragen wij u vriendelijk om de tuinregels onderaan deze brief (nog eens) goed door te lezen.

Waarom we deze mededeling toch nog een keer benoemen? Maar al te vaak horen we van diverse leden, dat ze ergens niet vanaf wisten, of niet op de hoogte zijn. Als bestuur zijnde snappen we dat gewoon niet, de informatievoorziening is meer dan voldoende, onze nieuwsberichten staan op de website, google translate is geactiveerd op onze website zodat niet nederlandse mensen in hun eigen taal alles kunnen lezen, de berichten staan in de nieuwsbrieven op de e-mail, op het informatiebord bij de schuilhutten kan iedereen alles lezen, en niet te vergeten, de mededelingen in de jaarvergaderingen. Heeft u als tuinlid nog een andere suggestie om nieuws over te brengen? Dat kunt uiteraard een voorstel doen.

ondertussen zijn de voorbereidingen voor de rabo club support actie al weer volop bezig. Dit is de taak van onze penningmeester. Inmiddels hebben we een aspirant penningmeester gevonden die ons graag wil ondersteunen bij de financiële gang van zaken, hoe fijn is dat?! Zij zal zich ook gaan inzetten voor dit soort acties. Hieronder een korte omschrijving wat u kunt doen om op onze vereniging te stemmen.

De RABO CLUB SUPPORT is een actie van de Rabobank om diverse verenigingen financieel te ondersteunen. Ons doel is om op beide tuincomplexen van onze vereniging sanitairruimtes op te knappen en sanitair te vervangen. Stemt u ook op onze vereniging? Hoe meer stemmen, hoe meer financiële ondersteuning. Stemmen kan van 5 t/m 27 september 2022.Let op! Alleen leden die lid zijn van de Rabobank kunnen stemmen. Bent u geen lid? Maar een kennis of familielid wel? Ook zij mogen stemmen op onze vereniging. Per lid kunt u 1x uw stem uitbrengen. U kunt ons vinden op: https://www.rabo-clubsupport.nl/noord-en-oost-achterhoek/ categorie natuur en milieu.

-de nieuwe aspirant penningmeester is mevr. Renée Abbink-te Brummelstroete. (perceel 254-255 Achterweg) Hieronder een korte introductie van haar.

Dag allemaal! Mijn naam is Renée Chantal Abbink, getrouwd met Geert te Brummelstroete en ik ben nu ruim een jaar lid van de volkstuinvereniging. Ik heb vorig jaar het perceel van mijn vader aan de Achterweg overgenomen, links van de poort en sinds dit voorjaar heb ik er het tegenoverliggende perceel erbij. Ik ben in het dagelijks leven docent Frans en in de weekenden werk ik op het groencentrum Wenninkhof in Meddo. Mijn interesse qua tuin ligt bij bodemverbetering, combinatie teelt en biodiversiteit en ik volg daarvoor ook een opleiding. Daarnaast experimenteer ik graag met het kweken van exotische (fruit-)soorten. Op de vraag om het bestuur te komen versterken heb ik gereageerd omdat ik graag iets bijdraag en in overleg met het bestuur zal ik als aspirant-penningmeester naast Els optreden. Ik kijk uit naar een fijne samenwerking met jullie! Groetjes, Renée

-de aardappels worden ook weer volop geoogst, denkt u eraan om het aardappelloof apart af te voeren? Neem het mee naar huis. Het is niet toegestaan dit op de composthoop te storten, i.v.m. diverse ziektes onder de planten en aardappels.

-in het najaar kunt u al het overige groenafval weer storten aan de Achterweg, vooraan bij de poort. Hiervoor dient u €8,- contact te betalen aan dhr. Olbach, of aan een ander bestuurslid. U mag dit dan doen, zolang als ter plekke aangekondigd.

-vriendelijk verzoek om uw auto aan de Achterweg schuin tegen de hekken te parkeren. Zo houden we 1 groot pad vrij, waar iedereen goed overheen kan, en hoeft er niemand te slalommen waardoor er moeilijke en gevaarlijke situaties ontstaan.

-het tuinonderhoud dient u uiteraard het hele jaar goed te verzorgen. Ook de verzorging en het op orde houden van uw perceelafscheiding valt hier onder. Maak ook alle kanten aan de hoofdpaden onkruid en gras vrij, een strook van 25 a 30 cm is gewenst i.v.m. het grasmaaien. Zorg ook dat er geen afval ligt die het zaagblad van de maaier kan beschadigen, dus ook geen grof onkruid op de paden gooien, dan lopen de grasmaaiers vast.

-komt u met de scooter het terrein op? Matig dan uw snelheid. Voor de veiligheid van alle tuinleden en kinderen die er spelen.

-tonnen vullen van grote hoeveelheden water? Doe dit a.u.b. in kleinere hoeveelheden, dan heeft iedereen voldoende water, en ontstaan er geen wachttijden bij de put. Het afvullen van uw ton/ kruiwagen met een slang aan de kraan is uiteraard niet de bedoeling. Houd rekening met elkaar, en loop een keertje vaker om uw ton te vullen.

-wilt u graag uw tuin een keer laten frezen? Alle tuinleden (dus ook leden van de Beusinkweg) kunnen dit aanvragen via de voorzitter tuincommissie Achterweg. A. Olbach. Hij is bevoegd om de tractor te besturen. Ook voor de bosmaaier zijn enkele mensen van de tuincommissie bevoegd die u kunnen helpen met het onderhoud van uw tuin. Dus hebt u hulp nodig? Vraag het dan aan.

-Mariska Meinen-Bodewits, één van onze tuinleden aan de Achterweg heeft een artikel geschreven voor het tijdschrift landleven van juli 2022. Ze geeft toestemming om dit ook in de nieuwsbrief te vermelden.

Het is vakantie. Na weken van piekdrukte op mijn werk is het ineens klaar. Laptop uit, telefoon uit, tas opgeruimd. Het is zo’n moment dat je om je heen kijkt en beseft dat er weken van tijd voor je liggen, maar dat je nog geen idee hebt waarmee te beginnen. Ik kan maar het beste naar mijn moestuin gaan. Daar voel ik de grond onder mijn voeten en vergeet ik de tijd. Ik wied het onkruid bij de courgettes. Dikke hommels zoemen in de grote gele bloemen. Verderop ligt de eerste oranje pompoen. Ik kijk verrast naar de snijbonenplanten die tot boven de stok zijn gegroeid. Daaronder groeien de eerste stamslaboontjes al. Daarnaast staan de aardappels in bloei. Ik speur met mijn neus vlak boven de planten naar coloradokevers. Die kunnen flinke schade aanrichten, dus weghalen die ongenode gasten!
Dan ga ik door naar de bietjes. Oef! De jonge exemplaren hebben water nodig. Maar de eerste lichting kan ik oogsten. Ik neem wat extra mee voor mijn ouders. He, wat groeit daar nou weer? Groen blad met lange stelen en hele mooie paarse bloemetjes. Het is de geoogste andijvie die opnieuw is uitgelopen. Als ik geen moestuin had, dan had ik nooit geweten dat andijvie zo mooi kan bloeien. Misschien kan ik straks de zaden wel oogsten. Hij mag blijven staan. De wortels zijn klaar om te oogsten. Ik trek een kleurig bosje uit de grond en druk de aarde daarna goed aan. Oppassen voor de wortelvlieg! Die komt op de geur van de wortels af en kruipt anders in de losse grond.
Ineens is het een paar uur later. Mijn hoofd is stiller, mijn lijf voelt zachter en mijn spieren zijn soepeler van het bewegen. Ik pluk nog wat munt voor de thee. Dan stap ik weer op mijn fiets en vraag me af: Wie zorgt er nou eigenlijk voor wie? Zorg ik voor mijn tuin of zorgt mijn tuin voor mij? Tevreden fiets ik naar huis.


Samenvatting tuinregels tuinvereniging d’n Goarden, januari 2022.

 Permanente Bouwsels (bv. opbergplaatsen voor gereedschap) mogen maximaal 1,50 m hoog zijn. Voor het bouwen of neerzetten hiervan moet toestemming gevraagd worden bij de voorzitter van de tuincommissie. Daarbij dient een tekening overlegd te worden. Het zonder toestemming neerzetten van bouwsels kan niet meer worden gedoogd, en deze zullen dan ook weer verwijderd moeten worden.

 Het bouwen of neerzetten van een kas moet worden aangevraagd bij Antoon Olbach (voor de Achterweg, tel. 06-21624076) of bij Hans Geltink (voor de Beusinkweg, tel. 519411). Er gelden duidelijke regels voor het plaatsen van een kas, hiervan is een document beschikbaar die u krijgt bij aanvang van het lidmaatschap, tevens zijn er leges verschuldigd.

 Tijdelijke bouwsels (tunnels en andere overkappingen) moeten vóór 15 november van de tuin verwijderd zijn. (Dit geldt overigens ook voor zonnebloemen en bonenstaken.)

 Langs elke tuin moeten de (hoofd-)paden 25 cm vrij zijn van onkruid, zodat ze goed gemaaid kunnen worden.

 Paden tussen de tuinen dienen geheel vrij van onkruid gehouden te worden.

 Spuiten met onkruidbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan. Mocht het door omstandigheden toch nodig zijn, dan kan dat alleen in overleg met, en na toestemming van het bestuur.

 Tuinafscheidingen mogen alleen bestaan uit gaas, een heg of een houten hekwerk. Prikkeldraad, plastic wanden of golfplaten e.d. zijn niet toegestaan.

 Hoog opgaande gewassen, bomen en struiken moeten i.v.m. schaduw niet te dicht op de scheiding met de andere tuinen worden gezet. Dit geldt ook voor frambozen en Helianthus, i.v.m. ondergrondse uitlopers.

 Afval/vuilnis dient van de eigen tuin te worden verwijderd.

 Afval verbranden is niet toegestaan.

 Coloradokevers moeten bestreden worden.

 Aardappel-, asperge, – en tomatenloof moet afgevoerd worden.

 De tuin mag niet dienen als een bewaarplaats van tegels en ander zaken die niets met tuinieren te maken hebben.

 Mest- en composthopen mogen niet tegen de omheining worden geplaatst.

 Het besproeien van de tuin met een tuinslang vanaf een watertappunt is niet toegestaan. Indien het water is afgesloten, mag alleen het bestuur dit weer aanzetten.

 Voetballen, geluidsoverlast, bbq, en overnachten mag niet op het tuincomplex.

 Men mag zich niet zonder toestemming op de tuin van een ander lid begeven.

 Parkeren is alleen op het parkeerterrein is toegestaan, met uitzondering van leden met een invalidenkaart. Dit parkeren dient altijd overlegt te worden met de voorzitter van de tuincommissie. Indien er met een auto materiaal naar de tuin moet worden gebracht of gehaald, dient de auto naar het parkeerterrein te worden teruggebracht.

 De hekken en hekjes van complexen mogen niet open blijven staan (konijnen!).

 Het opzeggen van de huur dient vóór 1 december plaats te vinden. De tuin moet dan vrij van planten, struiken en ander materiaal worden opgeleverd. Een en ander kan in overleg met de voorzitter van de tuincommissie worden geregeld. Bij het in gebreke blijven hiervan zullen de kosten voor het opruimen in rekening worden gebracht.

Nieuwsbrieven worden verzonden via ons algemene email adres. den-goarden@outlook.com

Het bestuur wenst u een fijne zomerperiode toe.

Namens het bestuur, Wilma te Hennepe-Nijenhuis, secretaris.

VOEDSELBANK

VANAF NU KUNT U IEDERE WOENSDAGMIDDAG TOT 15.30 UUR EN DONDERDAGMORGEN TOT 10.00 UUR WEER GROENTEN INLEVEREN VOOR DE VOEDSELBANK.

HEEFT U GROENTEN OF FRUIT OVER OF WILT U SPONTAAN DONEREN, DAN IS DE VOEDSELBANK U DAAR ZEER DANKBAAR VOOR.

TUINDERS AAN DE ACHTERWEG KUNNEN DIT NEERLEGGEN IN DE SCHUILRUIMTE, EN TUINDERS AAN DE BEUSINKWEG OP HET TAFELTJE IN DE KRUIWAGENRUIMTE.

Beste tuinleden,

de coloradokevers zijn er weer volop op de aardappelplanten.

Elk jaar weer vormt dit een ware plaag.

Vang deze kevers zoveel mogelijk weg! Kijk elke keer als u op de tuin bent uw planten na en verwijder de eitjes, larves en kevers.

Bestrijden kan ook met diverse, liefst, biologische middelen.

Voor de nieuwkomers onder ons, hieronder wat afbeeldingen hoe de eitjes en larven eruit zien. En welke middelen u kunt gebruiken om de kevers te bestrijden.

———————————————————————————–

Hieronder enkele belangrijke punten vanuit de nieuwsbrief mei 2022.

Enkele mededelingen vanuit de jaarvergadering:
*Leden zijn zelf verantwoordelijk om een afscheiding te repareren of plaatsen.
*Aan de Beusinkweg zijn inmiddels nieuw genummerde paaltjes geplaatst bij elk perceel. De paaltjes dienen op dezelfde plek te blijven staan als dat ze in de grond zijn gezet.
*Liggen er tegels bij de schuilhut dan staat het een ieder lid vrij om deze te gebruiken.


Andere mededelingen:
*De toiletruimte aan de Beusinkweg wordt dit seizoen opgeknapt. Tevens is er al een
lampje op zonne energie geplaatst, zodat er in ieder geval wat licht is. Aan de Achterweg is ook eenzelfde lampje geplaatst.
*Wilt en kunt u graag helpen klussen? Meld u dan aan bij de voorzitter van de
tuincommissie. Ook voor eenmalige klussen kunt u zich aanmelden. Elke helpende hand is er eentje.
*De penningmeester is weer bezig met de voorbereidingen van de RABO clubsupport.
Binnenkort ontvangt u meer informatie, over hoe u op ons kunt stemmen.
Mededeling van de voorzitters van de tuincommissie:
*Gooi het onkruid uit de tuinen NIET op de paden. Hier zitten vaak zand en stenen bij, dit beschadigt de messen van de grasmaaier. De ROVA verzorgt voor ons het maaien van de hoofdpaden, laat deze mensen dat zonder obstakels kunnen doen.
*Alle percelen dienen een onkruidvrije strook te hebben van 20 cm bij de hoofd- en
tussenpaden. Zorg ervoor dat dit ook daadwerkelijk schoongehouden word. Ook hier heeft degene baat bij die op de grasmaaier zit. Als we dit met z’n allen doen zorgen we tevens voor een mooie aanblik van alle percelen.
*Verder doet het bestuur nogmaals een dringende oproep voor mensen die het bestuur willen versterken. Meld u dus aan zorg dat de vereniging kan blijven bestaan in de toekomst.
*Bent u bereid om af en toe een klus te doen? Ook dat waarderen wij erg als bestuur.
Meld u dan bij de voorzitter van de tuincommissie.

———————————————————————————————

Het bestuur wenst alle leden goede paasdagen toe.

Nieuwsbrief 18 februari 2022

Beste Tuinvrienden,

Voor dit jaar de allereerste nieuwsbrief, een bijzonder welkom aan de nieuwe leden.

De eerst volgende algemene ledenvergadering is gepland op woensdagavond 23 maart 2022, bij Hotel Restaurant Mondriaan, aan de parallelweg, zaal open 19.30 uur aanvang 20.00 uur. U ontvangt hiervan een uitnodiging via de email/ post. Graag zoveel mogelijk aanwezig. Bent u verhinderd? Meld u dan af via de secretaris per email. secretaris@den-goarden.nl

– De zadenlijsten hebben weer een mooi bedrag opgeleverd voor de vereniging, ongeveer €600,00.

– Aan de Achterweg is er weer mogelijkheid voor het plaatsen van een kas. De vergunning is binnen voor 10 kasjes. Hiervoor kan men een informatie en een aanvraagformulier opvragen bij dhr. Olbach, email: a.olbach@gmail.com voorzitter tuincommissie, hierop staan alle voorwaarden waar de kas aan moet voldoen.

De procedures voor de bestaande en nieuwe kassen zullen toegelicht worden op de ALV.

– Verzoek van de penningmeester: De jaarrekening is weer verstuurd, gelieve deze voor 1 maart te betalen. Geen rekening ontvangen in de mailbox? Kijk in de spambox, of neem contact op met de penningmeester via de email. penningmeester@den-goarden.nl

Op diverse percelen zijn de hekken en/of afscheidingen tussen de percelen in zeer slechte staat. Het is wenselijk dat dat gerepareerd of vervangen wordt. Glasplaten langs de grens van een perceel zijn NIET toegestaan. Deze dienen ook verwijderd te worden.

– Aan de Achterweg hangt voortaan alle informatie bij elkaar in de schuilhut. De corveeroosters worden op beide locaties opgehangen.

Beide corveeroosters zijn op de website geplaatst. U kunt dit vinden door links in het menu op het trefwoord corvee te klikken.

– Onze e-mailadressen

Voorzitter: voorzitter@den-goarden.nl

Voor al uw vragen over alles wat met ons beleid te maken heeft.

Penningmeester: penningmeester@den-goarden.nl

Voor al uw vragen m.b.t. financiën, rekeningen en borgsommen.

Secretaris: secretaris@den-goarden.nl

Voor alle zaken omtrent wijzigingen in uw gegevens en algemene vragen over uw lidmaatschap.

U kunt ook bellen: 0543-514825. Graag tussen 18.00 en 19.00 op werkdagen.

Voor vragen/opmerkingen omtrent huurafspraken, vrije percelen of afscheidingen en bouwsels/tuinkasjes kunt u zich wenden tot de bekende e-mailadressen van de voorzitters van de tuincommissie.

Voorzitter tuincommissie Achterweg: a.olbach@gmail.com

Voorzitter tuincommissie Beusinkweg: jlegtenberg@live.nl

Vermeld bij al uw vragen uw naam,perceelnummer en locatie (Achterweg of Beusinkweg)

M.vr.gr.

Wilma te Hennepe-Nijenhuis, secretaris.

22 december.

Nieuwsbrief 22-12- 2021.

Beste Tuinvrienden, dit jaar toch nog een keer een korte nieuwsbrief en kerstgroet,

– Heeft u nog geen catalogus van Garantzaden ontvangen? En wilt u toch zaden bestellen? U kunt dan bij secretaris@den-goarden.nl een exemplaar aanvragen. Doe dit nog voor het einde van het jaar. Dan kan uw bestelling nog mee.

De corvee diensten beginnen weer in 2022. In het nieuwe jaar krijgt u een overzicht wanneer u aan de beurt bent. Schrijf deze datum meteen op in uw agenda! Meer informatie op de corvee uitnodiging.

– Correctie van de vorige nieuwsbrief. Plantjesmarkt, in 2019 en 2020 is het geannuleerd vanwege corona. Voor 2022 is mevr. Stemerdink-Pit e.e.a. te organiseren, komend jaar staat het in ieder geval gepland voor de locatie Beusinkweg. (uiteraard met in inachtneming van de corona regels van het RIVM die dan gelden). Dit is een activiteit voor en door leden, het bestuur bemoeit zich verder niet met de organisatie, er moet alleen toestemming gevraagd worden aan het bestuur om het te mogen organiseren. Ook als er andere activiteiten voor en door leden georganiseerd gaan worden is dit van toepassing.

Dringende oproep nieuwe tuincommissieleden/ 2e voorzitter. Zoals elk jaar doet het bestuur weer een dringende oproep aan een ieder om u bij de tuincommissie aan te sluiten. Dit is echt nodig om de toekomst te kunnen waarborgen voor de vereniging. Er zijn nu veel leden op leeftijd, die zullen op termijn stoppen. Dus tuinleden, meld u aan, en natuurlijk zijn dames ook welkom! Ook de vacature voor 2e voorzitter is hard nodig om de toekomst van onze vereniging te waarborgen.

– Correctie vorige nieuwsbrief. Voorstel aanpassen borgsom. Voorstel vanuit het bestuur: Indien een lid groter perceel krijgt, of een ander perceel, dan dienen deze leden ook een borgsom te betalen voor het nieuwe perceel, €0,50 m².

HET VOORSTEL IS AANGENOMEN EN GAAT IN OP 1 JANUARI 2022. Een uitgebreide toelichting hiervan vind u op de notulen van de ALV van 13 oktober 2021. Deze worden toegevoegd aan de agenda voor de komende jaarvergadering in het voorjaar van 2022.

Tuinnummering Beusinkweg. De percelen worden binnenkort voorzien van nieuwe nummeringspaaltjes. Gelieve deze deze nummers te laten staan waar ze neergezet worden. Deze paaltjes en nummers blijven eigendom van de vereniging.

Opbrengsten van de sponsoracties. Plus supermarkt sponsorpuntenactie €472,00 Rabo club support €100,00.Hele mooie bedragen waar we ontzettend blij mee zijn. Dank voor jullie bijdrage!

Vlasoven te Veene. Een bericht van stichting vlasoven te Veene. Zoals jullie wellicht hebben kunnen vernemen, is hier in Winterswijk een vlasoven, waarmee we in de toekomst diverse demonstraties en activiteiten willen organiseren. Dit zowel voor schooljeugd, toerisme en verder geïnteresseerden. Er is natuurlijk een aanloop voor nodig, zoals meer mensen leren om het vlas dusdanig te bewerken waarbij deze tot linnen vervaardigd gaat worden. Naast de vlasoven in het Openlucht museum bij Arnhem, heeft Winterswijk de enige vlasoven in ons land. We dienen eerst op kleine percelen vlas verbouwd worden. Enkele hebben als start, vorig jaar al vlas proberen te telen, welke goed gebruikt kan worden. Bij diverse personen is dit al goed gelukt. Heeft u hier ook belangstelling voor en wilt u ook meedoen met vlasverbouwen? Neem dan contact op met info@vlasoventeveene.nl of kik op https://vlasoventeveene.nl/

16-12-2021. De catalogussen van GARANT ZADEN om zaden te bestellen zijn weer bezorgd. Hebt u nog geen catalogus ontvangen? Dan kunt u zich melden bij de secretaris. secretaris@den-goarden.nl

Nieuwsbrief 6 november 2021.


Beste Tuinvrienden,
Hier weer een nieuwsbrief, de laatste van 2021.
Onlangs is er de algemene ledenvergadering gehouden, op 13 oktober.
Helaas waren er maar heel weinig leden aanwezig, 21 leden inclusief bestuur. Het bestuur hoopt de volgende algemene jaarvergadering te kunnen houden in maart 2022.
Een kleine greep uit de notulen van deze vergadering:
– Piet Stassen zoekt voor de zadenlijsten van Garant nog enkele vrijwilligers voor het bezorgen van de lijsten en zaden. Info en opgave kan via de secretaris.


– De vereniging heeft op dit moment 2 acties lopen om geld binnen te halen, de sponsoractie vanPLUS BRUGGERS en van de RABO clubsupport Deze opbrengst wil het bestuur besteden voor vernieuwing van het sanitair in beide schuilhutten.
Op het moment van dit schrijven is de sponsoractie van PLUS BRUGGERS nog gaande, alvast dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de punten en heeft ingeleverd. Het lijkt een mooi eindbedrag te worden. De Tussenstand kunt u bekijken op ://mijn.plus.nl/sponsorpunten/dashboard&id=802 U heeft nog 1 week waarin u punten kunt verzamelen en inleveren. Weet u niet hoe het werkt? U kunt de punten ook inleveren bij 1 van de bestuursleden, of bij de secretaris in de brievenbus doen aan de Spirealaan 142. Nogmaals onze dank!
De uitslag van de Rabo clubsupport verwachten we binnenkort, de opbrengst maken we bekend via de website.


– B. Woordes en A. Peters, namens de voedselbank.
“Ik wil iedereen bedanken voor het schenken van groenten aan de voedselbank. De klanten van de voedselbank zijn ons weer zeer dankbaar. Indien u volgende jaar een stukje tuin over hebt, dan kunt u overwegen dit in te zaaien met groenten voor de voedselbank. Volgend jaar komt er vanzelf weer een mededeling wanneer we weer gaan inzamelen.”


– De corvee diensten beginnen weer in 2022. Opmerking hierbij, mensen kom a.u.b. naar de corveedienst. 1X per jaar is alles wat we vragen, ieder lid is verplicht om te komen. Komt u niet opdagen zonder geldige reden dat krijgt u een boete van 15 euro.
Het is erg vervelend als er een corveeplan gemaakt word door de coördinator, en er amper iemand verschijnt zonder afmelden. Elke week kost het erg veel tijd om alle mensen te benaderen en op te roepen voor corvee. Houd daarom in het voorjaar het corvee schema in de gaten en noteer meteen de datum waar u bij ingedeeld staat.


– Er is een nieuwe kascommissie benoemd voor 2021.
Gerrit Voltman, Nico de Bruïne, Reserve: Dhr. R. te Hennepe.


– Plantjesmarkt, in 2019 en 2020 is het geannuleerd vanwege corona. Voor 2022 is mevr. Stemerdink-Pit bereid gevonden e.e.a. te organiseren, komend jaar staat het in ieder geval gepland voor de locatie Beusinkweg. (uiteraard met in inachtneming van de coronaregels van het RIVM die dan gelden) Wordt vervolgd.


– Dringende oproep nieuwe tuincommissieleden/ 2e voorzitter.
Zoals elk jaar doet het bestuur weer een dringende oproep aan een ieder om je bij de
tuincommissie aan te sluiten. Dit is echt nodig om de toekomst te kunnen waarborgen voor de vereniging. Er zijn nu veel leden op leeftijd, die zullen op termijn stoppen. Dus tuinleden, meld je aan, en natuurlijk zijn dames ook welkom! Ook de vacature voor 2e voorzitter is hard nodig om de toekomst van onze vereniging te waarborgen. Van beide locaties zijn leden welkom.

Voorstel vanuit het bestuur:

Indien een lid groter perceel krijgt, of een ander perceel, dan dienen deze leden ook een borgsom te betalen voor het nieuwe perceel, €0,50 m².

HET VOORSTEL IS AANGENOMEN EN GAAT IN OP 1 JANUARI 2022. Een uitgebreide toelichting hiervan vind u in de notulen van de ALV, deze worden meegestuurd met de documenten voor de volgende ALV.– Bestuursverkiezing.
K.L.C. Heidstra, AAGENOMEN, als 2e penningmeester.
F. Hovinga, AANGENOMEN, als 2e secretaris.
J. Legtenberg, AANGENOMEN, als voorzitter tuincommissie Beusinkweg.


– Percelen opzeggen of een nieuw perceel aanvragen? Doe dit voor 1 december!
Meer informatie bij:
Voorzitter tuincommissie Achterweg: a.olbach@gmail.com
Voorzitter tuincommissie Beusinkweg: jlegtenberg@live.nl
Onze e-mailadressen:
Voorzitter: voorzitter@den-goarden.nl
Voor al uw vragen over alles wat met ons beleid te maken heeft.


Penningmeester: penningmeester@den-goarden.nl
Voor al uw vragen m.b.t. financiën, rekeningen en borgsommen.

Secretaris: secretaris@den-goarden.nl
Voor alle zaken omtrent wijzigingen in uw gegevens en algemene vragen over uw
lidmaatschap.


Voor vragen/opmerkingen omtrent huurafspraken, vrije percelen of afscheidingen en bouwsels/tuinkasjes kunt u zich wenden tot de bekende e-mailadressen van de voorzitters van de tuincommissie.
Voorzitter tuincommissie Achterweg: a.olbach@gmail.com
Voorzitter tuincommissie Beusinkweg: jlegtenberg@live.nl
Vermeld bij al uw vragen uw naam,perceelnummer en locatie (Achterweg of Beusinkweg

De jaarvergadering is weer achter de rug. Binnenkort leest u hier de overige mededelingen.

Wilt u een perceel opzeggen voor 2022? Of wilt u er een perceel bij?

Meld dit dan VOOR 1 december 2021 bij de voorzitter van de tuincommissie.

Woensdag 13 oktober, 19.30 uur bij Hotel Restaurant Mondriaan. Zaal open om 19.00 uur. Parallelweg 72 7102 DH  Winterswijk

Opgave niet nodig.

WEL EEN QR CODE EN EEN ID KAART.

Wij ook mee aan de sponsoractie van de PLUS Supermarkt
Vanaf 5 september t/m 13 november 2021 organiseert PLUS Bruggers in Winterswijk een sponsoractie.
Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvangt men een voucher met sponsorpunten.
Deze vouchers kun je aan onze vereniging schenken.
We kunnen je hulp goed gebruiken om in de toekomst onze schuilhutten en materieel te blijven onderhouden of vervangen.

Zolang de regels van het RIVM het toelaten, staat er weer een algemene ledenvergadering gepland op: Woensdag 13 oktober 2021, bij hotel restaurant Mondriaan, aanvang 19.30 uur.

Hiervan ontvangt u t.z.t een uitnodiging.

Vrijdag 2 juli.

Inmiddels zijn de werkzaamheden aan het dak van de schuilhut aan de Achterweg begonnen. Foto’s hiervan kunt u vinden in de foto galerij.

VOEDSELBANK

VANAF WOENSDAGMIDDAG 30 JUNI KUNT U WEER GROENTEN INLEVEREN VOOR DE VOEDSELBANK. HEEFT U GROENTEN OVER OF WILT U SPONTAAN DONEREN VOOR DE VOEDSELBANK, DAN KUNT U DAT DOEN OP ELKE WOENSDAG- MIDDAG TOT 15.30 UUR, EN ELKE DONDERDAGMORGEN TOT 10.00 UUR.

TUINDERS AAN DE ACHTERWEG KUNNEN DIT DAN NEERLEGGEN IN DE KANTINE, EN TUINDERS AAN DE BEUSINKWEG OP HET TAFELTJE IN DE KRUIWAGENRUIMTE.

DE VOEDSELBANK IS OP VOORHAND ERG BLIJ MET UW GIFT, EN WIL U DAARVOOR HARTELIJK BEDANKEN.

MET VRIENDELIJKE GROET,

BEN WOORDES EN APPIE PETERS

Bericht voor leden aan de Achterweg.

Donderdag 1 juli, vrijdag 2 juli en zaterdag 3 juli vinden er werkzaamheden plaats aan het dak van de schuilhut. Leden van de Achterweg krijgen een email hierover met de benodigde informatie.

Inmiddels zijn er mensen gevonden die mee willen werken aan de uitbreiding van het bestuur. Voorlopig zijn zij nog kandidaat, in de eerst volgende ledenvergadering is er de mogelijkheid om op deze mensen te stemmen en definitief toe te laten treden tot het bestuur. Kandidaat 2e penningmeester: Kim Heidstra. Kandidaat 2e secretaris Freerk Hovinga.

Beste tuinvrienden,

allemaal een geweldig, fantastisch en vooral een gezond jaar gewenst.

Ondanks alle corona omstandigheden blijft het bestuur van de tuinvereniging op de achtergrond hard aan het werk. Het is weer tijd om de balans op te maken en de jaarlijkse rekeningen worden weer gemaakt door de penningmeester. Er is onderhand veel te melden vanuit het bestuur, dus er is weer een nieuwsbrief in de maak. Binnenkort kunt u die in uw mailbox verwachten. Ook zullen de nieuwsbrieven weer opgehangen worden op de bekende prikborden.

Hebt u een wijziging in uw gegevens? Geef dit dan door via secretaris@den-goarden.nl

Wilt u er een perceel bij? Of kent u iemand die lid wil worden van onze vereniging? Dan kunt u contact opnemen met de voorzitters van de tuincommissie.

Dhr. Olbach (a.olbach@gmail.com) voor een perceel aan de Achterweg.

Dhr. Wolberink (tel: 0543-515695) voor een perceel aan de Beusinkweg.

Hebt u vragen over uw jaarlijkse factuur? Mail dan naar penningmeester@den-goarden.nl

Nieuwsbrief 11-11-2020.

Beste Tuinvrienden,

het is en blijft een rare tijd met al die corona regels.

Ondanks al die omstandigheden hebben wij toch nog een leuk bericht.

Dankzij de stemmen van de RABO CLUB SUPPORT hebben we toch nog een leuk bedrag mogen ontvangen.

Maakt u gebruik van de groenafvalhoop en de kar van Klomps aan de Achterweg? Zorg dan svp dat er geen aarde bij komt. Schud de kluiten goed uit. Als u nog geen gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid, en u wilt dit alsnog, dan kunt u €7,00 betalen aan dhr. Olbach.

Denkt u erover om te stoppen met uw tuin? Meld dit dan bij dhr. Olbach of dhr. Wolberink, VOOR 1 december 2020

Wilt u een stuk tuin erbij voor volgend jaar? Ook die mogelijkheid is er.

Indien u kennissen hebt die uw stuk willen overnemen kunt u dit ook bij hen melden.

Onze oud voorzitter Piet Stassen is op de achtergrond al weer druk met het regelen van de catalogussen van Garant zaden. Deze krijgt u rond 5 december weer in de brievenbus bezorgd.

U wordt gebeld wanneer de zadenlijsten worden opgehaald, en wanneer de zaden en/of de aardappels bezorgd worden.

De jaarlijkse rekeningen worden allemaal via de email verzonden, in de maanden februari/maart. Enkele leden zonder email krijgen deze in de brievenbus.

En dan nog een herhaalde oproep om vrijwilliger te worden,

is een bestuursfunctie wat voor u? Of wilt u een andere taak buiten het bestuur om? Neem contact op met de voorzitter, er zijn veel mogelijkheden om uw steentje bij te dragen. Technische mensen zijn bijzonder welkom i.v.m. de aanpassingen van de daken aan beide schuilhutten.

Blijf gezond en let een beetje op elkaar.

Met vriendelijke groet,

Wilma te hennepe-Nijenhuis, secretaris.

https://www.rabo-clubsupport.nl/noord-en-oost-achterhoek/deelnemers

HELAAS IS DE ALGEMENE LEDENVERGADERING I.V.M. DE NIEUWE CORONAMAATREGELEN GEANNULEERD VOOR 30 SEPTEMBER

BESTE LEDEN,

HELAAS MOETEN WIJ DE ALGEMENE LEDENVERGADERING ANNULEREN, VANWEGE DE NIEUWE MAATREGELEN VAN HET RIVM. OMDAT DE VERGADERING IN HET VOORJAAR OOK AL GEANNULEERD IS, WILLEN WIJ U IN DEZE BIJZONDERE SITUATIE DE GELEGENHEID GEVEN OM PER EMAIL TE STEMMEN, VOOR OF TEGEN DE VOORGESTELDE PENNINGMEESTER ELS TE SLIPPE-WAMELINK. U KUNT UW STEM UITBRENGEN EN INZENDEN NAAR SECRETARIS@DEN-GOARDEN.NL WIJ HOPEN OP UW BEGRIP EN DEZE BIJZONDERE MANIER VAN STEMMEN. ER KAN GESTEMD WORDEN TOT WOENSDAG 30 OKTOBER 20.00 UUR. m.vr.gr. B.J. Jansen, voorzitter. W. te Hennepe-Nijenhuis, secretaris.

-Komend weekend word de nieuwsbrief verstuurd, houd uw mailbox in de gaten. De nieuwsbrief komt nog 1 maal via het outlook adres.

-Er zijn nog enkele plekken vrij voor de ALV van 30 september. Geef u op o.v.v. uw naam, perceelnummer en locatie. (Achterweg of Beusinkweg)

-Onze vereniging doet mee met de rabobank club support! Uitleg hierover in de nieuwsbrief en via de website van de RABOBANK.

https://www.rabo-clubsupport.nl/deelnemers?code=3002&categorie%5BNATUUR-MILIEU%5D=1&actiefin%5BWINTERSWIJK%5D=1

14 september 2020.

Vanaf heden zijn er nieuwe email adressen,

voorzitter: voorzitter@den-goarden.nl

secretaris: secretaris@den-goarden.nl

penningmeester: penningmeester@den-goarden.nl

Deze email adressen kunt u vanaf nu gebruiken. Alle mailingen worden vanaf nu via deze adressen gedaan. Om te voorkomen dat de mailtjes in de spam box terecht komen, kunt u deze adressen toevoegen als contactpersoon.

Winterswijk, 23 augustus 2020.

Beste tuinleden,

de uitgestelde algemene jaarvergadering van maart 2020 zal alsnog plaats vinden op woensdag 30 september 2020.

Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen van het RIVM volgen, en word de datum en het aantal personen wat aanwezig mag zijn gewijzigd indien dit van toepassing is.

Deze vind plaats bij Hotel restaurant Mondriaan, parallelweg 72, 7102 DH Winterswijk.

Aanvang 19.30 uur, zaal open vanaf 19.15 uur.

Vanwege de coronamaatregelen door het RIVM kunnen wij maximaal 25 personen ontvangen.

Opgave voor deze vergadering is dan ook een noodzaak.

Om zoveel mogelijk leden de kans te geven aanwezig te zijn, graag 1 volwassen lid per gezin opgeven.

Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u wel meestemmen voor de nieuwe penningmeester,

dan stellen wij u in deze uitzonderlijke situatie in de gelegenheid dit te doen via de mail. 

U kunt in de mail aangeven dat u voor Els te Slippe-Wamelink stemt.

Wilt u dit niet per mail doen dan kan dit uiteraard ook per telefoon bij de secretaris. 

VOL=VOL

Het bestuur is tevens nog dringend op zoek naar bestuursleden. Draag uw steentje bij en meld u aan als bestuurslid.

Opgave voor de vergadering VOOR 1 september bij de secretaris.

Stemmen bij de secretaris via den-goarden@outlook.com of per telefoon 0543-514825  (’s avonds tussen 18.00 -19.00 uur)

Namens het bestuur,

B.J. Jansen, voorzitter.

W. te Hennepe-Nijenhuis, secretaris.

Vanaf 18 juli worden de corvee diensten weer ingepland. U word via de mail uitgenodigd om deel te nemen.

Houd voor deze en meer informatie uw mailbox in de gaten. Ook word relevante informatie opgehangen in/bij de schuilhuten/informatieborden.

Het volgende bericht van de voedselbank;

Dit is een foto van de mededeling die in het informatiebord hangt.

Namens het bestuur een fijne hemelvaartsdag.

Beste tuinleden,

Nog steeds blijven onderstaande coronaregels van kracht. Indien wijzigingen van kracht zijn maken we dit kenbaar.

Het bestuur wil u nogmaals vragen om uw mailadres aan te leveren indien dit nog niet bij ons bekend is.

Nu er nog steeds geen corvee is, help de tuinvereniging zelf een handje. Houd de paden onkruid vrij, en ook de strook van 25 cm vrij van onkruid langs uw tuinafscheiding. Zo kunnen onze vrijwilligers de paden beter maaien. Ook de hoofdpaden dienen 25 cm onkruid vrij te blijven vanaf de afscheiding. Deze worden met de grote maaimachine gemaaid van de Rova. Men is dan erg blij dat er geen obstakels aan de zijkanten van het pad liggen.

Tuinnummer 8 heeft een goede handgrasmaaier in de aanbieding. Voor een reep chocolade kunt de handgrasmaaier overnemen.

Op te halen bij tuinnummer 8, in ruil voor een reep chocolade.

23 april

Deze week was er weer een toespraak van minister Rutte. Wat betreft de maatregelen op de tuin, tot nader order blijven onze tijdelijke regels gelden. Helaas is het niet anders, maar we doen dit allemaal met elkaar en voor elkaar. Ook het tuinieren valt daaronder. Ken u iemand die tijdelijk even niet op de tuin kan komen? Door werk in de zorg, of tijdelijke quarantaine? Bied een helpende hand, zo houden we alle percelen netjes op orde.

Een aantal mensen van de tuincommissie aan de Achterweg zijn druk bezig om de onverhuurde percelen op orde te brengen, een aantal percelen worden dit jaar ook weer ingezaaid met zomergerst, en diverse bloemen voor de bijen en andere insecten en vlinders.

Hebt u nu in deze coronatijd wat vrije tijd meer, en wilt u ons een helpende hand bieden? Aanmelden bij de tuincommisie kan het hele jaar door, en dan bekijken we wat u kunt en wilt doen bij het onderhoud van de percelen.

Volgens onderstaande weersverwachting voor de komende 14 dagen komt er regen. Zou het echt zo zijn? Laten we het hopen.

18 april

Ondanks de Corona crisis is het nog steeds mogelijk om percelen te huren. De Beusinkweg heeft op dit moment alle percelen in gebruik, aan de Achterweg zijn nog steeds percelen te huur van 100m2.

Veel mensen zijn al enthousiast aan de gang, en de eerste groenten zijn al weer gezaaid/ gepoot.

Foto’s van uw groenten en uw tuin zijn een leuke aanvulling hier op de website in de fotogalerij. Als u uw foto’s met ons wilt delen, dat kan uiteraard. Via de mail is de makkelijkste weg. den-goarden@outlook.com

CORONA MAATREGELEN VANAF 23-03.

WINTERSWIJK, 23-03-2020

BESTE TUINLEDEN,

N.A.V DE PERSCONFERENTIE MET MINISTER RUTTE DE VOLGENDE REGELS:

-TOT NADER ORDER GEEN CORVEE.

-TOT NADER ORDER GEEN ACTIVITEITEN.

-TOT NADER ORDER GEEN JAAR-, EN BESTUURSVERGADERING.

-SPREEK ELKAAR ALLEEN OP AFSTAND AAN, MET MINIMAAL 1,5 METER AFSTAND.

-TIJDENS TUINIEREN OOK AFSTAND HOUDEN MET DE TUINBUREN.

-WIJ WENSEN IEDEREEN VEEL STERKTE IN DEZE MOEILIJKE TIJDEN.

-BIED INDIEN NODIG UW HULP AAN, EN BLIJF OMZIEN NAAR ELKAAR.

-WEL OF NIET TUINIEREN, HET IS UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID.

NAMENS HET BESTUUR,

VOORZITTER, SECRETARIS,

B.J. JANSEN. W. TE HENNEPE-NIJENHUIS,

ANNULERING -CORONAVIRUS- ANNULERING JAARVERGADERING WOENSDAG 18 MAART.

Beste tuinier, beste tuinierster

Het kabinet heeft op 12 maart j.l. stevige maatregelen afgekondigd ten behoeve van de volksgezondheid als gevolg van het Coronavirus.

Naar aanleiding daarvan heeft het bestuur moeten besluiten de jaarvergadering op 18 maart a.s. niet door te laten gaan.

Het effect is het grootst als iedereen zich aan de maatregelen houdt. Onder het motto beter ten halve gekeerd etc. hopen wij er zo aan bij te dragen, dat de besmetting niet verder om zich heen grijpt en weer neerwaarts gaat over een aantal weken.

Wij hopen dat deze crisis zo snel mogelijk wordt bezworen en dat wij u , op een nog nader te bepalen datum, alsnog mogen begroeten op de te houden jaarvergadering.

Wij houden u op de hoogte

Bestuur Tuinvereniging D’N GOARDEN.

Winterswijk, 13 februari 2020

Aan de leden van de volkstuinvereniging “d’n Goarden” te Winterswijk. U wordt uitgenodigd tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden op woensdag 18 maart 2020. Locatie: Hotel Restaurant Mondriaan aan de Parallelweg 72, Winterswijk. Aanvang: 19.30 uur, zaal open 19.15 uur.

(Dit jaar is er geen aanvullend programma na de vergadering.)

AGENDA

 1. Opening.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
 3. Notulen van de jaarvergadering van 28 februari 2019.
 4. Jaarverslag 2019.
 5. Financieel jaarverslag 2019.
 6. Begroting 2020.
 7. Verslag kascommissie, benoeming nieuwe kascommissie.
 8. Verenigingszaken (o.a.)
  • Plantjesmarkt.
  • Commissie lief en leed.
  • Uitleg en toelichting regels corveediensten.
  • Voorstel oprichten commissie en zoeken kandidaten voor de zadenlijsten/bezorgdienst.
  • Oproep nieuwe leden tuincommissie Achterweg en Beusinkweg.
  • Asbest.
  • Verslag kascontrole commissie

9. Tuincommissie

10. Bestuursverkiezing.

Helaas hebben we wegens gezondheidsredenen tussentijds afscheid moeten nemen van penningmeester Manuela Betting. Inmiddels heeft het bestuur tijdelijke vervanging kunnen regelen. Onze oud penningmeester dhr. Sonderen heeft de zaken waargenomen.

Tijdens deze vergadering zal het bestuur Mevr. E. te Slippe-Wamelink voordragen als 1e penningmeester. Mevr. A.J. Stemerdink-Pit wordt voorgedragen als 2e penningmeester.

Eventuele tegenkandidaten dienen minimaal 3 dagen voor de ledenvergadering schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris of de voorzitter van het bestuur (zie artikel 15 van het Huishoudelijk Reglement).

11. Rondvraag.

12. Sluiting.

Namens het bestuur,

B.J. Jansen, voorzitter

W. te Hennepe-Nijenhuis, secretaris.

2 februari

De winter zet nog niet door, de natuur die al doet alsof het lente is, regen en wind, dus tijd voor wat leuke ideetjes voor in de tuin. De ideetjes kunt u vinden in de rubriek “handige tips, ideeën en informatie van en door leden.” Natuurlijk kunt u zelf ook uw eigen ideeën insturen.

28 januari

De eerste aanmeldingen zijn al weer verwerkt. We hebben nu weer een jong lid erbij, van 19 jaar!

Inmiddels zijn de facturen via de mail verstuurd, hebt u geen mail ontvangen? Kijk dan in de ongewenste mailbox of neem contact op met de penningmeester.

2 januari

Beste tuinleden,

een nieuw jaar staat weer voor de deur. Dat betekent ook dat de kriebels weer komen voor het voorjaar. Zoals gewoonlijk worden de uitgedeelde zadenlijsten en aardappel lijsten opgehaald bij u door de vrijwilligers. In de week van 6 t/m 11 januari is het weer zover. Zorgt u er dan ook voor dat u het ingevuld hebt en alles klaar ligt.

Dit jaar worden de uitnodiging voor de algemene jaarvergadering en de factuur voor het nieuwe jaar digitaal aangeleverd. Bij de adressen zonder email opgave word het aan huis bezorgd. Maak het ons nog makkelijker door uw email adres aan te leveren, dan ontvangt u het ook digitaal. Nog geen digitale brieven van ons ontvangen, maar wel een email adres? Kijk dan in uw ongewenste mailbox. Voeg ons adres toe aan contact personen en voortaan komt het in uw inbox.

Namens het bestuur een goed tuinjaar gewenst!

9 december

Jaarvergadering 2020.

De jaarvergadering staat gepland voor 18-03-2020. Locatie:

Hotel Restaurant Mondriaan, Parallelweg 72, 7102 DH Winterswijk

3 december

Plantjesmarkt 2020.

Beste leden,
In de jaarvergadering van 2019, is even aan de orde geweest of het een leuk idee zou zijn om de jaarlijkse plantjesmarkt een keer op het complex Beusinkweg te organiseren.
Is er vanuit de leden van de Beusinkweg , belangstelling en bereidheid de markt te organiseren?
Uiteraard zijn de organisatoren van de Achterweg bereid om te helpen.
Graag willen we in de jaarvergadering van 2020 hierop terugkomen. Namens de organisatie, Trees Mulder.

Sluiting hoofdpoort Achterweg.

Vanaf maandag 9 december wordt de hoofdpoort aan de achterweg weer afgesloten tijdens het winterseizoen. Voor de nieuwe leden, uiteraard kunt u gewoon gebruik blijven maken van de kleine poort, hier kunt u met de fiets en te voet wel doorheen. Deze maatregel wordt al jaren genomen i.v.m. het kapot rijden van de hoofdpaden tijdens de winterdagen.

18 november

Binnenkort vergaderd het bestuur weer voor de laatste keer dit jaar. Zijn er nog zaken die in het bestuur besproken dienen te worden die u belangrijk vindt? Geef dit dan door voor 1 december via de mail. Wij maken er een agenda punt van.

Suggesties voor een leuke lezing op de jaarvergadering in maart? Of wilt u zelf uw tuinhobby met ons delen? Alle ideeën zijn welkom, en die worden uiteraard ook besproken op de bestuursvergadering in december.

16 oktober

Wilt u voortaan de nieuwsbrieven ook ontvangen? Geef dan uw email adres aan ons door. Onderstaande nieuwsbrief is afgelopen weekend verzonden naar alle tuinleden waarvan het email adres bekend is.

Beste tuinleden,

In deze brief weer een aantal punten uit het bestuur en andere zaken.

– denkt u aan het afvoeren van aardappel-, asperge- en tomatenloof? Dit mag niet op de percelen blijven.

– het opzeggen van de huur dient vóór 1 december plaats te vinden. De tuin moet dan vrij van planten, struiken en ander materiaal worden opgeleverd. Een en ander kan in overleg met de voorzitter van de tuincommissie worden geregeld. Bij het in gebreke blijven hiervan zullen de kosten voor het opruimen in rekening worden gebracht.

– de percelen die zijn aangeschreven i.v.m. de slechte staat dienen voor 1 november opgeruimd en schoon te zijn. Gebeurd dit niet, dan neemt het bestuur maatregelen.

– het bestuur is nog steeds druk bezig met het uitbreiden van het bestuur.

Een paar mensen hebben zich al aangemeld. Wilt u zich ook aansluiten?

Wij houden ons zeer aanbevolen. Een gesprekje aangaan met de bestuursleden is altijd mogelijk. Wilt u op de achtergrond meedoen? Ook dat kan.

Bent u bijvoorbeeld handig met websites/ facebook? Of typt u graag nieuwsbrieven? Wilt u helpen met bezorgen van diverse lijsten? Of bent u van de praktische kant, en wilt u een helpende hand bieden in de tuincommissie? Meld u dan, vele handen maken licht werk.

– de zadencatalogus en bestellijsten worden na de sinterklaastijd bezorgd.

U hebt dan ruim de tijd om te bedenken wat u wilt bestellen. Voor de nieuwe leden, u kunt zaden bestellen met korting.

– honden op onze complexen zijn toegestaan, MITS aangelijnd.

– mevrouw Stemerdink-Pit leverde een recept aan voor de tomaten.

Wellicht eens leuk om te maken tijdens deze regenachtige dagen.

Tomaten chutney;

2,5 kg groene tomaten

500 gr. uien

25 gr. zout

1 tl kruiden azijn

500 gr. suiker

250 gr. rozijnen

250 gr. sultana rozijnen

500 gr. moesappel in stukjes

Snij de tomaten in stukjes en hak de uien fijn en doe dit met 25 gr. zout in een schaal.

Goed mengen en een nacht laten staan.

De andere dag de overige ingrediënten aan de kook brengen en ± 10 min laten sudderen.

Tomaten en uien in een vergiet uit laten lekken en toevoegen aan het mengsel.

Alles ongeveer 1 uur laten koken tot het dik is. Af en toe roeren.

Heet in schone potten stoppen.

– u kunt ook uw recepten insturen, die plaatsen we op onze website.

– hebt u nog suggesties, opmerkingen of andere nieuwtjes voor het bestuur? Dit kunt u mailen naar: den-goarden@outlook.com

– Blijf vooral onze website bezoeken voor de laatste nieuwtjes.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Wilma te Hennepe-Nijenhuis, secretaris.

3 oktober

Wilt u de huur van uw perceel opzeggen? Meld dit dan per email of telefonisch. OPZEGGEN KAN TOT 1 DECEMBER 2019.

Nog geen rekening ontvangen van ons? De tijdelijke penningmeester werkt er hard aan om alles te verwerken. Weet u welk bedrag er nog open staat? U kunt dit zelf ook overmaken naar bank rekening : NL80 RABO 03712.19.264  t.n.v. Volkstuinvereniging D’n Goarden.

Het bestuur is druk bezig met het zoeken naar nieuwe bestuursleden. Bent u nog niet benaderd? En zou u toch wat kunnen betekenen voor het bestuur, in welke vorm dan ook, contact opnemen met ons mag altijd! Ieder heeft z’n eigen kwaliteiten, met elkaar kunnen we taken verdelen.

Is een bestuursfunctie niks voor u? Maar het praktisch ondersteunen van de tuincommissie wel? Ook dan komen we graag met u in contact.

Indien u wel een email adres heeft, en dit nog niet bij ons bekend is, kunt u dit dan aan ons doorgeven? Wij gebruiken uw email adres alleen voor de corvee diensten, eventuele nieuwsbrieven en andere belangrijke zaken m.b.t. de vereniging. Wij geven uw gegevens NIET DOOR aan anderen.

21 september

Hoe ziet uw tuin er vandaag uit?

Beste tuinleden, namens het bestuur de volgende oproep. Zoals in de tuinregels vermeld, dient uw perceel in goede staat te zijn, het hele jaar door. Helaas zijn er diverse tuinleden die de percelen (zwaar) verwaarlozen. De voorzitters van de tuincommissie doen regelmatig hun ronde en schrijven de tuinleden aan die dit laten gebeuren. In die brief word verzocht uw tuin op orde te maken, met eventuele gevolgen.

Onlangs zijn er ook weer tuinleden aangeschreven, helaas blijkt dit in de praktijk toch weer nodig. Breng allemaal uw perceel op korte termijn op orde, de uiterste datum is 1-11-2019.

Kunt u door omstandigheden uw perceel niet meer onderhouden? Neem dan contact op met het bestuur zodat er een eventuele regeling getroffen kan worden.

Heeft u onze 1e nieuwsbrief al ontvangen in uw mailbox?

Zo nee, kijkt u dan in uw mailbox met ongewenste berichten. Voeg ons e-mailadres (den-goarden@outlook.com) toe aan de contactpersonen en u ontvangt het voortaan in uw postvak in. Wilt u de nieuwsbrief nogmaals ontvangen stuur ons dan een mail.

Honden toegestaan, mits aangelijnd.

Beste tuinleden, namens het bestuur willen wij u erop wijzen dat honden op ons complex toegestaan zijn, MITS AANGELIJND! Er komen te veel klachten over loslopende (enthousiaste) honden. Niet iedereen ervaart dit als prettig of men is bang voor honden.

13 september

Helaas is er een foute vermelding geplaatst.
Punt 3 moet zijn: indien men de frees wil huren kost het €25,00 per 100m2.

Gezocht, nieuwe penningmeester per direct!

Helaas zijn wij door omstandigheden op zoek naar een nieuwe penningmeester. Bent u bekend met het penningmeesterschap en hebt u kennis van boekhouden? Dan komen wij graag in contact met u. Ook een 2e penningmeester is wenselijk in het huidige bestuur. Stuur uw motivatie naar den-goarden@outlook.com, en wij nemen contact met u op. M.vr.gr. het bestuur.

12 september

Vanavond is er een bestuursvergadering, wilt u nog wat inbrengen? Stuur dan een mail naar den-goarden@outlook.com

Verwacht u een mail van ons en krijgt u geen antwoord? Kijk dan eens in de map van ongewenste berichten. Voeg ons als contactpersoon toe en het bericht komt voortaan in uw “postvak in”.

30 augustus

Het bestuur van de tuinvereniging wenst u allen een fijn volksfeest toe!

19 augustus

Donderdag 12 september is er weer een bestuuursvergadering. Heeft u nog vragen? Wilt u iets inbrengen wat het bestuur moet behandelen? U kunt uw reactie sturen naar den-goarden@outlook.com

Weet u niet meer wanneer u corvee dienst hebt? Of bent u een nieuw lid en staat uw perceel nog niet op het rooster? Sluit u dan spontaan aan op een datum die u past. Alle hulp is welkom!

5 augustus

Voor het volledige artikel in de Gelderlander klikt u op onderstaande link.

https://www.gelderlander.nl/winterswijk/volkstuinders-uit-winterswijk-schenken-hun-oogst-aan-voedselbank-om-minima-te-helpen~a41af719/

4 augustus

Het eerste verkoop item is geplaatst om te verkopen in de daarvoor bestemde rubriek. Wie volgt?

Er zijn weer foto’s toegevoegd aan de fotogalerij.

28 juli

Pompoen liefhebbers opgelet!

Eén van onze tuinleden wees ons op pompoenkweker Sanders. Een leuke website met veel informatie, en ook contact informatie als u een dagje uit wilt. Voor de lekkerste pompoenrecepten kunt u er ook terecht.

https://www.s-sanders.nl/index.php

Recepten gezocht!

Zomer! Dat is nu wel duidelijk. Tijd om met dit weer rustig aan te doen en recepten op te zoeken. Heeft u een lekker recept wat u met de tuinleden wilt delen? Stuur dan een mailtje naar den-goarden@outlook.com en wij maken rubriek op de website met allemaal lekkere recepten.

Zou het werkelijk?

Dinsdag 11 juni.

Colorado kevers alert!

Zorg dat uw aardappel planten coloradokevers vrij worden! Wegvangen elke dag is de meest simpele en goedkoopste oplossing.

Wat is uw gouden tip? Geef het door aan den-goarden@outlook.com

In het gemeentenieuws word de volgende mededeling gedaan: U dient dus een andere route te nemen naar de locatie Achterweg op genoemde data en tijden.

Bataafseweg In verband met de openluchtvoorstelling van T.O.E.P. bij de Bataafse molen is de Bataafseweg tussen de Vredenseweg en Kloetenseweg van 19.30 tot 01.00 uur afgesloten voor al het verkeer op de volgende data: vrijdag 14 juni, zaterdag 15 juni, zondag 16 juni 2019, maandag 17 juni, donderdag 20 juni, vrijdag 21 juni, zaterdag 22 juni, zondag 23 juni 2019 en maandag 24 juni. Uitgezonderd de bewoners Bataafseweg en bezoekers van de voorstelling.

Tevens gelden de volgende maatregelen:
Snelheidsreductie naar 30 km/h Ter hoogte van kruising Bataafseweg en Steengroeveweg Vredenseweg ter hoogte van Bataafseweg

Parkeerverbod: Achterweg tussen Bataafseweg en Leemkampweg. Vredenseweg (achter de Molen). Bataafseweg tussen Steengroeveweg en Vredenseweg

Dinsdag 28 mei.

Inmiddels hebben zich 11 nieuwe leden gemeld, met ingang van 1 januari 2019. Dat is al een heel mooi aantal. Vele percelen zijn weer bezet en de nieuwe leden zijn enthousiast begonnen. Via deze weg wensen wij alle nieuwe leden een leuk tuinjaar toe. Veel succes! Enkele leden hebben de smaak te pakken en huren er percelen bij of er word geruild. Voor de allerlaatste percelen voor dit seizoen kunt u contact opnemen met dhr. Olbach, voorzitter van de tuincommissie.

Onderstaand nestje zat mooi verborgen, op een stel bonenstaken, lekker beschut onder een golfplaat. Een beter ereplaat(s)je konden ze niet bedenken. Inmiddels zijn de mereltje uitgevlogen. Zo leuk om dit te zien.

Woensdag 22 mei.

Twijfelt u nog om lid te worden? Beslis dan vandaag nog. Er zijn nog maar enkele percelen beschikbaar. Neem contact op met dhr. Olbach, voorzitter van de tuincommissie.

Maandag 20 mei.

Het bestuur is op de achtergrond druk met het digitaliseren van het archief. Dat houdt ook in dat de CORVEE uitnodigingen via de mail verstuurd worden. De Corvee uitnodigingen worden niet meer persoonlijk rondgebracht .Het is daarom wenselijk dat u uw email adres doorgeeft indien wij dit nog niet hebben ontvangen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te verschijnen bij de corvee diensten. Hieronder nogmaals het corvee rooster.

Bent u dit jaar voor het eerst lid en staat uw perceel nummer er niet tussen? Kom dan een zaterdagmorgen corvee doen, 10.00 uur- 12.00 uur en sluit u aan bij de corveegroep.

Zaterdag 18 mei.

WEES ALERT! DE EERSTE COLORADOKEVERS ZIJN WEER ACTIEF, KIJK UW AARDAPPEL PLANTEN GOED NA, VERWIJDER DE KEVERS BIJ GROTE AANTALLEN, INDIEN NODIG KUNT U ZE BESTRIJDEN .

Een korte sfeerimpressie van de plantjesmarkt op zaterdag 18 mei vind u aan de linkerkant van onze pagina. Trefwoord plantjesmarkt.

Donderdag 16 mei.

Google translate

Leest u liever in een andere taal de website? Links onderaan de website kunt u in diverse talen de website lezen via google translate.

Werkzaamheden website donderdag 16 mei.

Donderdag 16 mei word er weer aan de website gewerkt. Daardoor kan het zijn dat de site tijdelijk niet of moeilijk bereikbaar is. Excuses voor het ongemak.

Commissie lief en leed.

Kent u iemand van onze tuinleden die een kaartje of een bloemetje kan gebruiken? Bijv. tijdens ziekte, of andere moeilijke omstandigheden? Meld u dit dan via ons mailadres, met toelichting, en wij nemen contact met u op. den-goarden@outlook.com Gebruikt u liever geen email? Neem dan even contact op met een van de bestuursleden.

Plantjesmarkt

Inmiddels staan de kratten bij de schuilhut aan de Beusinkweg en aan de Achterweg. Hier kunt u plantjes in doen voor de plantjesmarkt. Gereedschap kunt u ernaast zetten.

Dinsdag 7 mei.

Het bestuur komt woensdag 15 mei weer bij elkaar. Heeft u nog vragen of andere opmerkingen? Stuur dan een bericht via de mail naar: den-goarden@outlook.com

Denkt u aan de plantjesmarkt? U kunt nog steeds plantjes aanleveren. De plantjesmarkt word gehouden op zaterdag 18 mei. Van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Koningsdag 27 april.

Vandaag word het een koude natte Koningsdag. Echt tuinweer is het helaas niet.
Ondanks dit toch een fijne Koningsdag.


Donderdag 18 april.

Het bestuur wenst u allen goede paasdagen toe.

Archief.

De eerste oude krantenknipsels en andere leuke dingen zijn geplaatst onder het trefwoord archief.

Link naar de uitzending RTV Slingeland.

Het eerste kwartier van de uitzending komt onze vereniging in het interview. Klik op onderstaande link om het terug te luisteren.
http://rtvuitzendingen.rtvslingeland.nl/uitzendinggemist/html5/default.php

Zondag 7 april radio uitzending RTV SLINGELAND.

In mijn radiorubriek ‘Met Hilken Op Stap’ vertellen Wilma en Bo over d’n Goarden, de volkstuintjes, en over de moestuin met zijn heerlijke groenten en fruit.
Het gesprek is zondag 7 april om 11.10 uur te beluisteren in ‘Op de Koffie’ bij Geert Krosenbrink op RTV Slingeland.

Maandag 1 april.

De tuinvereniging is druk bezig om leden te werven. Zondag 7 april om 11.10 uur is er een interview op radio Slingeland. Aan dit interview leveren Bo van Arkel en Wilma te Hennepe- Nijenhuis een bijdrage. Het interview is afgelopen week opgenomen aan de Achterweg met medewerker van RTV Slingeland, Hilken Tiggeloven. Teven komt er een bericht op de facebook pagina van RTV Slingeland.

Inhoud website d.d. 27 maart 2019

De komende periode zal de informatie op de website bijgewerkt worden en zullen er artikelen aan de website toegevoegd worden. Het kan zijn dat daardoor de website tijdelijk minder bereikbaar is. Excuses daarvoor.

Jaarvergadering 19 maart 2019.

Dinsdag 19 maart was de algemene jaarvergadering van de tuinvereniging.

Een beknopt overzicht van deze avond.
-38 leden aanwezig, inclusief bestuur.
-Stef Geenen is gestopt als secretaris, Wilma te Hennepe-Nijenhuis neemt zijn taak over.
-Piet Stassen is benoemd tot ere lid.
-Er is een tractor/frees voor alle leden beschikbaar als je het land wilt laten omfrezen. Meer info bij Antoon Olbach.
-Zaterdag 18 mei is er een plantjesmarkt aan de achterweg.
-Contributie word per 1 januari 2020 €5 duurder. Hiermee worden reserves opgebouwd voor de komende jaren, deze zullen hard nodig zijn i.v.m. de kosten die in de toekomst begroot zijn.
-Nog veel vrije percelen te huur aan de Achterweg.

Wees allen zo vrij om mensen uit je eigen omgeving te vermelden dat er nog percelen vrij zijn, en dat we nieuwe tuinleden zoeken.

Dhr. Stassen krijgt van voorzitter Berty Jansen een oorkonde, envelop met inhoud en een bos bloemen als dank voor zijn jarenlange inzet.


21 augustus